Tin tức - Sự kiện
2 5-2019
Từ tủ sách của Trần Đăng Khoa nhìn đến Ngày Sách Việt Nam

Ngày Sách Việt Nam đã trở thành sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cộng đồng xã hội; là dịp để khẳng định giá trị, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc, những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu trữ, phục vụ bạn đọc và những người làm công tác thư viện, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam "tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

123