Mượn tài liệu

I. Phòng Mượn Giáo trình:

- Địa điểm:                    Phòng 101

- Số lượng cán bộ:         02 người

- Số lượng tài liệu:        120.000 cuốn.

- Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc mượn  tài liệu về nhà.

- Tổ chức tài liệu: Sắp xếp tài liệu theo các chuyên ngành khoa học.

II. Phòng Mượn sách tham khảo:

- Địa điểm:                    Phòng 201

- Số lượng cán bộ:         01 người

- Số lượng tài liệu:        150.320 cuốn.

Trong đó:  Sách tiếng Việt: 52.029 cuốn. Sách tiếng Anh:   7.192 cuốn

Sách tiếng Pháp:    4.765 cuốn Sách tiếng Latinh:      900 cuốn (Đức, Ý...)

Sách tiếng Nga: 80.958 cuốn Sách Hán Nôm:   1.000 cuốn

Sách t. Trung Quốc:   2.160 cuốn Đề tài NCKH:   1.316 cuốn

- Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc mượn  tài liệu về nhà.

- Tổ chức tài liệu: Sắp xếp tài liệu theo đăng ký cá biệt..