Cơ cấu tổ chức

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ đơn vị: 136 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ Email: tttt.thuvien@hnue.edu.vn;

Số điện thoại liên lạc: 02438341859


CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Ban Giám đốc:

ThS. Phạm Công Chi - Giám đốc

ThS. Nguyễn Ánh Hồng - Phó Giám đốc


                    HỆ THỐNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG


Tòa nhà độc lập, có diện tích sử dụng: 5000m2, 1200 chỗ ngồi.

1. Hệ thống phòng Nghiệp vụ:

Các phòng được bố trí toàn bộ tại tầng 1 của tòa nhà, với các tính năng cụ thể:

- Phòng 103: Xử lý nghiệp vụ; Xây dựng hệ thống tìm tin truyền thống và hiện đại.

- Phòng 104: Biên mục tài liệu; Xây dựng hồ sơ bạn đọc, làm thẻ; Phục vụ tìm tin theo yêu cầu.

- Phòng 106: Bổ sung, trao đổi tài liệu.

- Phòng 112:

+ Đón tiếp, hướng dẫn bạn đọc và khách đến làm việc, sử dụng thư viện; Giải đáp các thắc mắc của bạn đọc.

+ Làm các thủ tục sử dụng thư viện cho bạn đọc đầu mỗi khóa học và thủ tục thanh toán trước khi tốt nghiệp ra trường; Đăng ký lịch học Hướng dẫn sử dụng thư viện.

+ Xử lý các vi phạm nội quy Thư viện.

2. Hệ thống phòng Đọc tại chỗ:

                        * Các phòng phục vụ theo phương thức kho mở

- Phòng 302: Phòng đọc tài liệu tham khảo, tài liệu tra cứu + Phòng đọc báo, tạp chí.

                        * Các phòng phục vụ theo phương thức kho đóng

- Phòng 301: Phòng đọc tài liệu tham khảo.

- Phòng 401: Phòng đọc báo, tạp chí, luận án, luận văn.

3. Hệ thống phòng Mượn mang về:

- Phòng 101: Phòng mượn giáo trình - Phục vụ theo phương thức kho mở.

- Phòng 201: Phòng mượn sách tham khảo - Phục vụ theo phương thức kho đóng.

4. Hệ thống phòng Tin học: Trực tiếp quản lý và hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet, khai thác tài liệu hiện đại tại Thư viện Trường ĐHSP HN và các thư viện khác cho các đối tượng bạn đọc toàn Trường. Quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hiệu quả các phần mềm Thư viện, đảm bảo tính thông suốt và an toàn dữ liệu; Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống máy chủ, máy trạm…

Các phòng được bố trí toàn bộ trên tầng 4: Phòng 402, Phòng 403, Phòng 404 & 405

THỜI GIAN PHỤC VỤ

Mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng từ 7h45 đến 11h30;

Trưa Từ 11h30 đến 13h30, (Bạn đọc tự học tại P. 111).

Chiều và tối từ 13h30 đến 21h30.


CENTER OF INFORMATION AND LIBRARY OF HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION

Address: 136 Xuân Thuy Rd, Dich Vong Hau Quarter, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Email: tt.thuvien@hnue.edu.vn;

Phone: 02438341859


ORGANIZATION

Board of Management

Director: Phạm Công Chi M.A

Vice Director: Nguyễn Ánh Hồng M.A

                                                           

                          SYSTEM OF FUNCTIONAL ROOMS

Separate building of total area 5,000 sq. m with 1,200 seats.

1-      System of professional rooms

All rooms are situated on the first floor with different usage:

 - Room 103: Processing functions; Setting up the system for searching long-running and updated news.

- Room104: Categorizing documents; Filing up readers and readers’ cards; Getting ordered news.

- Room 106: Supplementing and swapping documents.

 - Room 112:

+ Receiving, guiding readers and library guests; Replying readers’ comments.

+ Providing services for library registration for freshmen and senior students before graduation;  Arranging using library courses.

+Dealing with all violation on library regulations.

2.System for on the spot reading rooms:

                        * Open store-oriented rooms

- Room 302: for reading references and consulting research documents + for reading newspapers and magazines.

                        * Close store-oriented rooms

- Room 301: for reading references.

- Room 401: for reading newspapers, magazines, and thesis

3. System for take-away

- Room 101: for borrowing textbooks - Open store-oriented service

- Room 201: for borrowing references- Close store-oriented service.

4. System for I.T rooms:  Managing and guiding Internet skills directly, providing updated documents available at the library of Hanoi National University of Education and other libraries for the university readers. Managing, processing, and using library softwares effectively; securing data running smoothly and safely; Managing, using and maintaining monitory and stationed machines.

All the rooms for I.T are: Room 402, Room 403, Room 404 & Room 405

DOCUMENT  STORE

- Traditional store: 150, 000 book titles and 350, 000 books (published in several languages including Vietnamese, English, Russian, French, Chinese, and Latin);

- Electronic store:

+ 102.457 categories  (online search)

+ E-books:  http://www.oxfordscholarship.com (65 books).

+ ProQuest Central, Credo Reference, http://lhtv.vista.vn.

+ British Royal chemistry Magazine: http://www.rsc.org/;

OPENING HOURS

Open all weekdays

Morning: 7.45- 11.30 a.m

Afternoon: 13.30 – 21.30 p.m