Phòng học nhóm

* Địa điểm: Phòng 203

 Cán bộ phụ trách: Hoàng Khánh Vân, liên hệ tại phòng 201

* Học buổi trưa: (Phòng: 109; 110) - Đăng kí với Bảo vệ tại bàn trực