Thanh toán ra trường

                                                                                               THỦ TỤC THANH TOÁN RA TRƯỜNG


I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN:

1. Bạn đọc trả hết sách tại các phòng phục vụ của Trung tâm.

2. Lấy giấy xác nhận đã trả hết sách (có đóng dấu của Trung tâm) tại phòng 101.

II. ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH

1. Bạn đọc trả hết sách tại các phòng phục vụ của Trung tâm.

2. Nộp luận văn, luận án tốt nghiệp (sau khi bảo vệ) đã có chữ ký của Hội đồng + bản tóm tắt + đĩa mềm có chứa đầy đủ nội dung của luận văn, luận án tại Phòng 112 - phòng thông tin (hệ thống sẽ tự động báo về địa chỉ email đã hoàn thành nộp cho Thư viện)