Tham quan học tập

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THĂM QUAN HỌC TẬP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC


Tại Australia:Tại Thailand:


Tại Đại học Thăng Long:Tại Đại học FPT: