Tin tức - Sự kiện

Các nguồn tạp chí truy cập mở online

Lastest update: 1/24/2013

Các trang web hoặc thư mục liệt kê các tạp chí truy cập mở
 

Các trang web hoặc thư mục liệt kê các tạp chí truy cập mở:


1. Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online - VJOL) là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học.

http://www.vjol.info


2. Directory of Open Access Journals (Danh mục tất cả các tạp chí truy cập mở)

Gồm 132.990 bài trích toàn văn từ 2669 tạp chí về toàn bộ các lĩnh vực khoa học: Khoa học xã hội; Nghệ thuật; Nông nghiệp; Công nghệ sinh học; Hóa học; Khoa học về môi trường; Khảo cổ học; Lịch sử; Triết học; Tôn giáo; Khoa học kỹ thuật; Chính trị và luật pháp; Ngôn ngữ và văn học; Sức khỏe

http://www.doaj.org/

 

3. Journal@rchive

http://www.journalarchive.jst.go.jp/english/jnllist_en.php

 

4. PubMed Central

PubMed Central is a free digital archive of biomedical and life sciences journal literature at the U.S. National Institutes of Health (NIH)

http://www.pubmedcentral.nih.gov

http://www.pubmedcentral.nih.gov/fprender.fcgi?cmd=full_view

 

5. BioMed Central

http://www.biomedcentral.com/

 

6. Library Publishing Media

http://www.libpubmedia.co.uk/

 

7. Elektronische Zeitschriftenbibliothek Universitaet Regensburg

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?colors=7&lang=de&selected_colors%5B%5D=1&bibid=BISOL

 

8. FFT: Free Full Text

http://www.freefulltext.com/

 

9. PhysNet

http://de.physnet.net/PhysNet/journals.html

 

10. Public Library of Science

http://www.plos.org/

 

11. Ulrich's

http://databases.lib.lehigh.edu/finder/dbfull.asp?DBID=81

 

12. OARE (Online Access to Research in the Environment)

http://oare.oaresciences.org/content/en/journals.php

 

13. Open access archive for Medical and Allied Sciences

http://openmed.nic.in

 

14. Online Journal Of Health And Allied Sciences

http://www.ojhas.org

 

15. Nguồn tài nguyên về các tạp chí Y, Sinh học của Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ.

http://www.biomedcentral.com

  

16. Electronic Journals Library

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en

 

17. African Journals Online

http://www.ajol.info

 

18. Bionline

http://www.bioline.org.br

 

19. Open J-Gate

http://www.openj-gate.com/byjournal.asp

 

20. JIS

http://www.insectscience.org/papers

 

21. JBIOL

http://jbiol.com

 

22. Molecules

http://www.mdpi.org/molecules

 

23. EJB

http://ejb.ucv.cl

 

24. Molecular Sciences

http://www.ijms.org

 

25. Crystallography Online

http://journals.iucr.org/cww-top/data.index.html

 

26. American Diabetes Association

http://diabetes.diabetesjournals.org

 

27. Blackwell Synergy

http://www.blackwell-synergy.com

 

28. Oxford Journals

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/

 

29. Scientific Electronic Library Online

http://www.scielo.br/


30. The Cardiovascular Journal of South Africa 


31. The British Journal of Primary Care Nursing - Cardiovascular Disease and Diabetes 


32. The British Journal of Primary Care Nursing - Respiratory Diseases and Allergy 


33. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease 


34. Diabetes & Vascular Disease Research 


35. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System 


36. Primary Care Cardiovascular Journal 


37. The Primary Care Respiratory Journal 


Khoa học máy tính:


1. Australian Educational Computing

http://acce.edu.au/journal

 

2. Complexity International

http://journal-ci.csse.monash.edu.au

 

3. Computer Graphics Quarterly

http://www.siggraph.org/publications/newsletter

 

4. First Monday

http://www.firstmonday.org

 

5. IEEE Distributed Systems Online

http://dsonline.computer.org

 

6. Informing Science: The International Journal of An Emerging Discipline

http://inform.nu

 

7. Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning

http://imej.wfu.edu

 

8. Inter Journal

http://www.interjournal.org/top.shtml

 

9. Journal of Artificial Intelligence Research

http://www.cs.washington.edu/research/jair

 

Giáo dục:


1. BEE-J (Bioscience Education e-Journal)

http://bio.ltsn.ac.uk/journal

 

2. Current Issues In Education

http://cie.ed.asu.edu/index.html

 

3. Educational Researcher (ER Online)

http://www.aera.net.pubs/er

 

4. eJIST: e-Journal of Instructional Science and Technology

http://www.usq.edu.au/electpub/e-jiet/index.htm

 

5. Electronic Journal of eLearning

http://www.ejel.org/index.htm

 

6. Essays in Education

http://www.usca.edu/essays

 

7. International Education Journal

http://iej.cjb.net

 

8. International Journal of Educational Technology

http://www.ao.uiuc/ijet

 

9. International Review of Research in Open and Distance Learning

http://www.irrodl.org

 

10. Issues in Educational Research

http://education.curtin.edu.au/iier/iier.html

 

11. Journal of Information Technology Education

http://jite.org/index.html

 

12. Journal of Interactive Media in Education

http://wwwjime.open.ac.uk/current.html

 

13. The Mathematics Educator

http://jwilson.coe.uga.edu/DEPT/TME/TMEonline.html

 

14. The Reading Matrix: An International Online Journal

http://www.readingmatrix.com/current.html

 

15. Reading Online

http://www.readingonline.org

 

16. The Source – An Online Journal of Education

http://www.usc.edu/dept/education/TheSource

 

Thương mại:


1. Asian Development Review

http://www.adb.org/documents/periodicals/adr/default.asp

 

2. Journal of Electronic Commerce

http://www.csulb.edu/journals/jecr

 

3. Journal of Industry Technology

http://nait.org/jit/current.html

 

4. Journal of Object Technology

http://www.jot.fm

 

5. The Journal of Technology Studies

http://scholar.lib.vt.edu/JAHC/hahcindex.htm

 

6. Studies in Informatics and Control Journal

http://www.ici.ro/ici/revista/sic.html

 

Toán học:


1. Algebraic & Geometric Topology

http://www.maths.warwick.ac.uk/agt

 

2. Annals of Mathematics

http://projecteuclid.org/Dienst/UI/1.0/Journal?authority=euclid.annm

 

3. Bulletin of the American Mathematical Society

http://www.ams.org/bull

 

4. Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science: A Scientific Journal

http://dmtcs.Loria.fr

 

5. Electronic Communications in Probability

http://www.math.washington.edu/~ejpecp/ECP/index.php

 

6. The electronic Journal of Linear Algebra

http://www.math.technion.ac.il/iic/ela

 

7. Electronic Journal of Probability

http://www.math.washington.edu/~ejpecp/index.php

 

8. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations

http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde

 

9. Electronic Research Announcements of the American Mathematical Society

http://www.ams.org/era/aboutera.html

 

10. ETNA: Electronic Transactions on Numerical Analysis

http://etna.mcs.kent.edu/html/toc.html

 

11. Forum Geometricorum

http://forumgeom.fau.edu/index.html

 

12. Geometry & Topology

http://www.maths.warwick.ac.uk/gt/

 

13. Homology, Homotopy and Applications

http://www.emis.ams.org/journals/HHA

 

14. InterStat Statistics on the Internet

http://interstat.statjournals.net

 

15. JIPAM: Journal of Inecqualities in Pure and Applied Mathematics

http://jipam.vu.edu.au

 

16. Journal of Convex Analysis

http://www.emis.de/journals/JCA/index.html

 

17. Journal of Graph Algorithms and Applications

http://jgaa.info

 

18. Journal of Online Mathematics and Its Application

http://www.joma.org/jsp/index.jsp

 

19. Journal of Statistical Software

http://www.jstatsoft.org

 

20. The Math Forum Internet Mathematics Library

http://mathforum.org/library

 

21. New York Journal of Mathematics

http://nyjm.albany.edu:8000/nyjm.html

 

22. Pacific Journal of Mathematics

http://nyjm.albany.edu:8000/PacJ

 

Khoa học tự nhiên:


1. Analytical sciences

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsac/analsci.html

 

2. Applied Ecology and Environmental Research

http://www.ecology.kee.hu/menu.htm

 

3. Atmospheric Chemistry & Physics

http://www.copernicus.org/EGU/acp

 

4. Biogeosciences

http://www.copernicus.org/EGU/bg

 

5. Biological Procedures Online

http://www.biologicalprocedures.com/bpo/general/home.htm

 

6. BioMechanics

http://www.biomech.com

 

7. BMC Biotechnology

http://www.biomedcentral.com/bmcbiotechnol

 

8. Bulletin of the Chemical Society of Japan

http://www.jstage,jst.go.jp/browse/bcsj

 

9. Center for History of Physics Newsletter

http://www.aip.org/history/webnews.htm

 

10. Chemistry Education: Research and Practice

http://www.uoi.gr/cerp

 

11. ChemNews.com

http://chemnews.cambridgesoft.com

 

12. Current Science Online

http://www.ias.ac.in/currsci

 

13. Ecology and Society

http://www.ecologyandsociety.org

 

14. Electronic Journal of Biotechnology

http://www.ejbiotechnology.info

 

15. Electronic Journal of Geotechnical Engineering

http://www.ejge.com/index_ejge.htm

 

16. Ethics in Science and Environmental Politics

http://www.intres.com/journals/esep/index.html

 

17. European Cells and Materials Journal

http://ecmjournal.org

 

18. Free Full text Journal in Chemistry

http://www.abc.chemistry.bsu.by/current/fulltext.htm

 

19. Genes & Genetic Systems

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/gge

 

20. Genetics and Molecular Research

http://funpecrp.com.br/gmr/index.htm

 

21. High Energy Physics Libraries Webzine

http://libray.cern.ch/HEPLW

 

22. HYLE: International Journal for Philosophy of Chemistry

http://www.hyle.org/journal/issues.htm

 

23. HighWire Press (Free Online Full text Articles)

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

 

24. International journal of Molecular Design

http://www.mdpi.org/ijms

 

25. Internet Electronic Journal of Molecular Design

http://www.biochempress.com

 

26. JCB Online (The Journal of Biological Chemistry)

http://www.jbc.org/pips/pips.0.shtml

 

27. Journal of Mountain Ecology

http://www.mountainecology.org

 

28. Journal of Undergraduate Neuroscience Education

http://www.funjournal.org

 

29. Journal of Water and Environmental Technology

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jwet

 

30. Materials Physics and Mechanics

http://www.ipme.ru/ejornals/MPM/index.html

 

31. Microbiology and Immunology

http://wwwjstage,jst.go.jp/browse/mandi

 

32. Molecules

http://www.mdpi.org/molecules

 

33. Natural Hazards and Earth System Sciences

http://www.copernicus.org?EGU/nhess/nhess.htm

 

34. New Journal of Physics

http://www.iop.org/EJ/journal/1367-2630

 

35. Nonlinear Phenomena in Complex Systems

http://www.j-npcs.org

 

36. Nonlinear Processes in Geophysics

http://www.copernicus.org/EGU/npg/npg.htm

 

37. The Physiologist

http://www.the-aps.org/publications/tphys/index.htm

 

38. Sensors (chemistry)

http://www.mdpi.net/sensors

 

39. The Word Wide Web Journal of Biology

http://espress.com/w3jbio/wjbhome.htm

 

40. The Electronic Library of Mathematic

http://www.emis.de/ELibM.htm/

 

Khoa học đời sống:


1. African Journal of Biotechnology

http://www.academicjournals.org/AJB

 

2. AgBioForum

http://www.agbioforum.org

 

3. BBB: Bioscience, Biotechnology and Biochemistry

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/bbb

 

4. Biomaterials & Artificial Organs

http://www.angelfire.com/sd/sbaoi/society_journal.htm

 

5. CBI: Chem-Bio Informatics Journal

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/cbij

 

6. Electronic Journal of Biotechnology

http://www.ejbiotechnology.info

 

7. European Cells & Materials Journal

http://www.ecmjournal.org

 

8. JBC Online (The Journal of Biological Chemistry)

http://www.jbc.org/pips/pips.0.shtml

 

9. JBMB Online – Journal of Biochemistry and Molecular Biology

http://www.jbmb.or.kr/index.html

 

10. Journal of Lipid Research

http://www.jlr.org/papbyrecent.shtml

 

11. Microbiology and Immunology

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/mandi

 

Các tạp chí khác:


AGRIS

AGRIS is the international information system for the agricultural sciences and technology. It was created by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 1974, to facilitate information exchange and to bring together world literature dealing with all aspects of agriculture.

 

AGRICOLA

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) is a bibliographic database of citations to the agricultural literature created by the National Agricultural Library and its co-operators. Production of these records in electronic form began in 1970, but the database covers materials in all formats, including printed works from the 15th century. Coverage: 1978-present.

 

Algebraic & Geometric Topology

AGT is a fully refereed journal covering all of topology, understood broadly. AGT is published in free electronic format by Geometry and Topology Publications, with papers appearing a few days after acceptance. AGT is freely available online to all users.

 

American Medical Association (AMA)

The American Medical Association provides ten scientific journals without charge to developing nations. The titles include The Journal of the American Medical Association (JAMA); Archives of Dermatology; Archives of Facial Plastic Surgery; Archives of General Psychiatry; Archives of Internal Medicine; Archives of Neurology; Archives of Ophthalmology; Archives of Otolaryngology--Head and Neck Surgery; Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine and Archives of Surgery.

 

Analytical Chemistry Web Resources

A compilation of resources (by Ghirma Moges) useful to support teaching and research in the field of analytical chemistry, including technical and specialized databases, encyclopedias and dictionaries, journals, university departments, organizations, societies, chemical companies and manufacturers, news sources, and much more. There is also a special section devoted to 'Chemistry in Africa' with links to educational and research materials, online textbooks, and other tools and resources for students.

 

ArXiv

Ground-breaking pre-print server in selected physics, computer science, maths and neuroscience disciplines. Contains 100,000's articles submitted by members of the user community. Free access to all papers to all users.

 

Association for Information Systems

All university libraries in countries listed in the World Bank's list of high income economies can be granted free subscriptions to the high-quality electronic journals Communications of AIS and the Journal of AIS.

 

Behavioral and Brain Sciences

Totally open archive journal where users can submit papers, commentaries, responses and search the archive for papers in all fields of the Brain/Behavioral Sciences. Access to all articles is free to all users.

 

Berkeley Electronic Press (bepress)

The Berkeley Electronic Press (bepress) makes its current journals freely available to researchers in the developing world

 

Best of Science

The Best of Science is a free-access scientific publication of preprints and peer-reviewed articles. It is publishing in five major fields split in thousands of special areas: Exact Sciences, Technologies, Biological Sciences, Medical Sciences and Human Sciences. Best of Science authors pay for the publishing process of papers and preprints. Fees are low and especially adapted to respond to the geographical origins of the authors. Papers can be published 1 week after reception. Access to the journal is wholly free.

 

Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe

An initiative of the Latin American Council of Social Sciences (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO) providing free access to 1,800 full-text books, periodical articles, conference proceeding and also to databases with information about publications, research projects and researchers working in its network of 130 social science research institutions in 19 countries of Latin America and the Caribbean.

 

Biogate

Compiled by staff at the Library of Ecology, the National Resource Library of Biological Sciences at Lund University in Sweden, this is a portal to "our 1,000 best links in the biological sciences." Search, or browse by 11 broad subject categories in the biological sciences, which are divided into sub-groups showing the number of links for each.

 

Bioline International

Bioline International is a not-for-profit electronic publishing service committed to providing access to quality research journals published in developing countries. Explicit goal of reducing the South to North knowledge gap. Publishes in the following areas: health (tropical medicine, infectious diseases, epidemiology, emerging new diseases), biodiversity, the environment, conservation and international development. Features 18 peer-reviewed journals from Brazil, Cuba, India, Indonesia, Kenya, South Africa, Uganda, Zimbabwe. Many journals are available free of charge.

 

BioMed Central

BioMed Central offers online publishing of articles in all areas of original biomedical research with full peer review and open access. Submission is online and authors retain copyright. All original articles are published in one of the BioMed Central journals (18 in the field of Biology and 52 in the field of Medicine), as well as being posted without delay on PubMed Central and indexed in PubMed.

 

BMJ Journals

Free access to the electronic version of the British Medical Journal Publishing Group's 28 specialist journals now including Evidence-based journals. These are freely accessible to anybody in the 100 poorest countries in the world. Users should follow the standard subscription procedure as the BMJ subscription system will automatically recognize the origin of access.

 

Cancer.gov

Free to search Abstract database from the US National Cancer Institute.

 

CERN

Over 550,000 bibliographic records, including 220,000 full text documents, of interest to people working in particle physics and related areas. Covers preprints, articles, books, journals, photographs, and much more.

 

Chemistry Preprint Server

ChemWeb's chemistry preprint server is a freely available and permanent Web archive and distribution medium for scientific research articles in the field of chemistry. It allows users to submit their articles to the server where they become accessible to all the members.

 

CHID - Combined Health Information Database

Bibliographic database produced by health-related agencies of the US Government. This database provides titles, abstracts, and availability information for health information and health education resources. Coverage includes AIDS, Cancer and Health Promotion & Education. CHID lists a wealth of health promotion and education materials and program descriptions that are not indexed elsewhere.

 

CODA - CalTech Collection of Open Digital Archives

Open access to reports, books, papers, these and dissertations and symposium proceedings.

 

Cogprints

Leading electronic archive for self-archive papers in any area of psychology, neuroscience, and linguistics, and areas of computer science, philosophy, biology, the physical, social and mathematical sciences that are pertinent to the study of cognition.

 

ContentsDirect

A free e-mail service which delivers Elsevier Science book and journal tables of contents directly to your PC, providing you with the very latest information on soon-to-be published research. Imprints covered by this service are Elsevier, Pergamon, North Holland and Excerpta Medica. Registration to ContentsDirect also entitles you to unlimited free access to Sample Copies Online using the same username and password.

 

Directory of Open Access Journals

Developed by Lund University Libraries and supported by the Information Program of the Open Society Institute along with SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. The directory contains information about 350 open access journals, i.e. quality controlled scientific and scholarly electronic journals that are freely available on the web. The service will continue to grow as new journals are identified.

 

Documenta Mathematica

SPARC partner mathematics journal co-hosted between the University of Beielefeld in Germany and The University of Urbana in the US. (for more details about SPARC, please see below). All articles are free to access for all users.

 

EEVL: The Internet Guide to Engineering, Mathematics and Computing

This portal provides quick access to the best engineering, mathematics, and computing information sources available on the Internet. Resources were selected, catalogued, classified and subject-indexed by a team of experts and information specialists.

 

eJDS - eJournals Delivery Service

The Abdus Salam ICTP/TWAS Donation Programme, in collaboration with the ICTP Scientific Computer Section and ICTP Library, is developing a prototype information retrieval system called eJDS: eJournals Delivery Service. This is geared to facilitate the access to current scientific literature for scientists in institutions in Third World Countries who have low bandwidth internet facilities. Titles are included from Academic Press, the American Physical Society, Institute of Physics Publishing and World Scientific.

 

Electronic Journal of Biotechnology

Electronic Journal of Biotechnology is an international scientific electronic journal which publishes papers from all areas related to Biotechnology. Coverage ranges from molecular biology and the chemistry of biological process to aquatic and earth environmental aspects, as well as computational applications, policy and ethical issues directly related to Biotechnology. EJB operates a policy that permits the widest possible distribution of information and use, without profit and free of charge by the scientific and academic community.

 

Electronic Journals Library

The Electronic Journals Library is a service offered by the University Library of Regensburg to facilitate the use of scholarly journals on the Internet. At 1 January 2004 it contained 12,979 titles, among them 1319 online-only journals, covering all subjects, of which 3358 journals can be read full-text free-of-charge.

 

ELSSS - the Electronic Society for Social Scientists

A not-for-profit organization aimed "at solving the ever deepening crisis in scholarly and scientific communication created by the pricing policies of some commercial publishers that have forced libraries in the developed world to cut their journal portfolios and to slash their book collection and that have priced developing and transition economies out of the knowledge loop altogether."

 

Entropy

An open access international and interdisciplinary journal of entropy and information sciences, publishes peer-refereed reviews, regular research papers and short notes. Entropy's aim is to encourage scientists to publish as much as possible their theoretical and experimental details. Entropy follows the guidelines of the Budapest Open Access Initiative.

 

ERA - Electronic Research Archive

An international health and e-print server organized by The Lancet. Through ERA, The Lancet is committed to making educational resources accessible to clinicians in resource-poor countries. This electronic research archive in international health enables authors to self-archive research relevant to medicine in the developing world, with subsequent comments on the research posted alongside.

 

EPA - Environmental Protection Agency

Access to scientific information that may be useful in understanding and protecting the environment including access to research publications and technical documents, test methods, data, software, models, and other scientific tools plus access to laboratories, research centres, and other EPA scientific organizations.

 

ExtraMed

Taking its name from the fact that it comprises journals that are 'extra' to MEDLINE, ExtraMED focuses on journals that are largely excluded from the international indexes. The ExtraMED Consortium of Journals was originally selected through WHO's various Index Medicus projects. It is thus by far the largest source of full text biomedical literature from developing countries. Provides the database to developing country users for free.

 

Food and Fertilizer Technology Center (FFTC)

The FFTC is an international information center serving small-scale farmers in the Asian and Pacific region. Its website and database provides several hundred technical publications on tropical agriculture, with an emphasis on low-cost technology for small farms. Materials include books, extension bulletins and extension leaflets, and articles on major problems facing farmers in the region. The full text of all publications (in a choice of either HTML or PDF format) is available free of charge.

 

Free Books 4 Doctors

The AMEDEOGroup are now making many important medical textbooks available online, free and in full-text. At 1 August 2003 650 titles were included in the service, sorted by specialty and title. FreeBooks4Doctors! also provides a free alert service as new titles are added.

 

Free Medical Journals

The Free Medical Journals Site is dedicated to the promotion of free access to medical journals over the Internet. At 1 April 2004 it included over 1370 full-text journals sorted by subject , language, and title, as well as highlight free journals with high impact factors. There is also a mailing list to alert you as new free journals are added to their list.

 

GenBank

Established in 1988 as a national resource for molecular biology information, NCBI creates public databases, conducts research in computational biology, develops software tools for analyzing genome data, and disseminates biomedical information - all for the better understanding of molecular processes affecting human health and disease.

 

Geneva Foundation for Medical Education and Research

Collection of open access and free journals in a wide range of medical disciplines.

 

Geometry and Topology

Fully refereed international journal dealing with all aspects of geometry and topology and their applications. Geometry and Topology is free to access to all users in its electronic format.

 

Google Directory

Comprehensive trawl of web sites offering free science publications.

 

HighWire Press

Sources of free On-Line full text articles and journals HighWire Press work with scholarly societies and responsible publishers to host their content online. They do not own the material, nor do they set the journals' policies. HighWire contains over 439,456 free full-text articles as of January 2003. HighWire Press at Stanford University develops and maintains the Web versions of important journals in biomedicine and other disciplines.

 

INASP Health Links

A Gateway to selected Web sites of special interest to health professionals, medical library communities, publishers, and NGOs in developing and transitional countries. It covers General Resources (search engines, gateways, bibliographic databases, abstracts, clinical trials databases, research networks, dictionaries, glossaries, disease classifications, evidence based medicine, full-text E-books, image collections, journals, newsletters, medical education resources, news, useful email lists, and WHO sites); plus Subject Index (e.g. Anaesthesiology, Basic Sciences, Dermatology, HIV/AIDS etc.); plus Library and Publishing Support and Use of ICTs (Information for Development, Internet Skills, Medical Informatics/E-Health, Publishing Tools).

 

Indian Academy of Sciences

The prestigious peer-reviewed journals of the Indian Academy of Sciences are available online free to all users. The first issue of the Academy Proceedings appeared in July 1934. Publications cover the physical sciences, life sciences, physics, mathematics, chemistry, earth and planetary sciences, plant sciences, animal sciences, and modern biology, materials science, astrophysics and astronomy, genetics plus the journal Resonance, aimed at improving the quality of science education and teaching. Access to all of these journals is free and open to all users.

 

INDMED

India’s contribution in the areas of biomedical research and health care has been significant and conforming to international standards. However, only a small fraction of it is available for reference through international bibliographic databases. In an effort to redress this imbalance, the National Informatics Centre of India has developed INDMED. Initially this site offers access to the tables of contents and abstracts of 75 leading Indian journals. More journals would be added to the list as their quality improves in coming years.
See also http://medind.nic.in/ for a one point resource of peer reviewed Indian biomedical literature covering full text of IndMED journals.

 

InformationR.net

The journals and newsletters listed here all include at least a sample of papers or news items that are freely accessible. Sites that simply provide the contents lists of journals that are not freely accessible are not listed.

 

International Journal of Molecular Sciences

Provides an advanced forum for chemistry, molecular physics (chemical physics and physical chemistry) and molecular biology. Publishes reviews, regular research papers and short notes. Encourages scientists to publish their theoretical and experimental details in as much detail as possible - there is no restriction on the length of the papers. Free to access to all users in its electronic format.

 

Journal of Biology

The Journals of Biology is a new international journal, published by BioMed Central, which provides immediate open access to research articles of the highest standard, similar to those published by Nature, Science or Cell. Unlike the latter, all research articles published in Journal of Biology will be permanently available free of charge and without restrictions, ensuring the widest possible dissemination of the work.

 

Journal of the Indian Institute of Science

The Journal of the Indian Institute of Science was started in 1914 with the objective of publishing quality research papers in science and engineering. Research papers and review articles are selected through a stringent peer review process overseen by the editorial board. The Journal is a multi-faceted publication with content likely to be of interest to research students as well as academic and R & D professionals.

 

Journal of Insect Science

Publishes papers in all aspects of the biology of insects and other arthropods from the molecular to the ecological, and their agricultural and medical impact. An international journal published by the University of Arizona Library. Freely available to individuals and institutions via the Web. No cost inclusion of colour figures, videos, sound and large data sets.

 

Journal of Machine Learning Research (JMLR)

Provides an international forum for the electronic and paper publication of high-quality scholarly articles in all areas of machine learning.

 

Journal of Medical Internet Research

Founded in 1999, is the first international scientific peer-reviewed journal on all aspects of research, information and communication in the healthcare field using Internet and Intranet-related technologies. Free access to all articles to all users, online. Full text content of the journal is also available from Bioline International.

 

Journal of Postgraduate Medicine

A multidisciplinary quarterly biomedical journal, is one of the oldest medical journals from India. The journal is official publication of the Staff Society of Seth G. S. Medical College and K. E. M. Hospital, Mumbai, India. The website of the journal provides free access to full text of articles from 1990. Free access to all articles to all users, online.

 

Living Reviews in Relativity

A refereed solely electronic journal offering reviews in all areas of relativity, including an extensive reference database. Published by the Albert Einstein Institute Max-Planck-Institute for gravitational physics in Germany.

 

Mathematics Preprint Server

Permanent web archive and rapid distribution medium for research articles in the field of mathematics. The preprint server is open to all users and will include final-version articles as well as reports on work in progress. Additionally, articles can be ranked and commented on in discussion threads. Authors are free to update or withdraw their preprints from the server, as well as to submit their articles for publication to their preferred journal. Users can freely browse and search the website but will be asked to login upon submitting preprints.

 

MedicalStudent.com

MedicalStudent.com is described as a digital library of authoritative medical information for all students of medicine. It is meant to serve as a "pico portal" for users interested in quality medical resources on the Internet. Contains over 250 medical textbooks arranged alphabetically in topics from Anatomy to Urology. Each textbook included is free to use, in part or in whole.

 

Molecules

An internet journal of synthetic chemistry and natural product chemistry. Reviews, regular research papers and notes are considered. Our aim is to encourage chemists to publish as much as possible their experimental detail, particularly synthetic procedures and characterization information. There is no restriction on the length of the experimental section. Free access to all articles to all users, online.

 

Multilingual Matters/Channel View Publications

Multilingual Matters is one of the world leaders in research on multilingualism and minority language rights. Multilingual Matters/Channel View Publications are offering free electronic access to journals for institutional subscribers in countries of "low human development" as defined by the Human Development Index.

 

Namibian Government Department of Environmental Affairs

Range of publications concerning a range of topics in Namibia including Desertification, Economics, Impact Assessment, Pollution & Waste, Legislation etc.

 

NASA Astrophysics Data System

The Astrophysics Data System (ADS) is a NASA-funded project that provides free access to over 300,000 free full-text articles in astronomy and astrophysics. Most of the major astronomical journals are included. In many cases articles published in the current year are not available through ADS. Articles are available in PDF, GIF, or other electronic formats.

 

National Information Service for Earthquake Engineering (NISEE)

Based at UC Berkeley, this is an online collection of abstracts, reports, books, slides and images free to access. Large selection of software programmes available for free download.

 

National Technical Information Service (NTIS)

The US Department of Commerce, National Technical Information Service (NTIS) has begun electronic delivery of all its reports dating to 1997. Reports numbering fewer than 20 pages are free; those over 20 pages are $8.95. The scanned reports appear in Adobe PDF.

 

New England Journal of Medicine

The New England Journal of Medicine is available to over 60 countries (listed on their web site) under its "Access for Low-Income Countries" program. Users from these countries will be recognized automatically by their IP addresses and allowed access to full text without charge.

 

New Journal of Physics

New Journal of Physics is co-owned by the Institute of Physics and Deutsche Physikalische Gesellschaft, and is supported by a growing number of physical societies around the world. NJP is available without charge to readers and is funded by article charges from authors of published papers.

 

Public Library of Science (PLOS)

A non-profit organization of scientists committed to making the world's scientific and medical literature a public resource. PLoS currently plans to begin publishing two new journals - working titles PLoS Biology and PLoS Medicine - publishing the best peer-reviewed original research articles, timely reviews and commentary. The PLoS journals will retain all of the important features of scientific journals, including rigorous peer-review and high editorial and production standards, but will use a new publishing model that will allow PLoS to make all published works immediately available online, with no charges for access or restrictions on subsequent redistribution or use.

 

POPLINE Database

POPLINE, the world's largest bibliographic database on population, family planning, and related issues, is now available free of charge on the Internet. All 280,000 citations, representing published and unpublished literature, can be accessed for no charge at: http://www.popline.org/
For those in developing countries who may have limited access to the Internet, POPLINE will continue to distribute POPLINE on CD-ROM to over 950 sites twice a year. For more details about this service go to:http://www.jhuccp.org/popline/popcd.stm
POPLINE Digital Services also provides full text documents of many of its abstracts in the database at no charge for readers in developing countries. Full-text documents are only available if the information is not available locally, is not a commercially published book, and is less than 100 pages in length. POPLINE sends full-text documents as an e-mail attachment in Adobe Acrobat format or by mail.

 

Psycoloquy

A refereed international, interdisciplinary electronic journal sponsored by the American Psychological Association (APA) and indexed by APA's PsycINFO and the Institute for Scientific Information. Psycoloquy publishes articles and peer commentary in all areas of psychology as well as cognitive science, neuroscience, behavioural biology, artificial intelligence, robotics/vision, linguistics and philosophy.

 

Ptolemy Project

A research partnership between the Office of International Surgery at the University of Toronto and members of the Association of Surgeons of East Africa (ASEA), combines the provision of access to high quality electronic health information with a process to evaluate its impact for the participants. It aims to answer the question, does access to full-text health information have a positive effect on surgical practice, teaching and research in East Africa.

 

PubMed

PubMed, a service of the National Library of Medicine, provides access to over 12 million MEDLINE citations back to the mid-1960's and additional life science journals. PubMed includes links to many sites providing full text articles and other related resources.

 

PubMedCentral

The U.S. National Library of Medicine's digital archive of life sciences journal literature claims to offer open access to over 80,000 articles from over 100 journals. Access to much of the full text on PMC is free and unrestricted. A journal may make its content available in PMC as soon as it is published, or it may delay its release in PMC for a specified period after initial publication. Current PMC journals have delays ranging up to two years, with most releasing their material six months or less after publication.

 

Project Gutenberg

This project digitises books which are in the public domain and puts them online free of charge. It was founded in 1971 and has so far published 7,500 e-books.

 

PubMed Central

PubMed Central is an open access web-based archive of journal literature for all of the life sciences. It is being developed by the National Center for Biotechnology Information (NCBI) at the U.S. National Library of Medicine (NLM).

 

Royal College of Psychiatrists (UK)

The Royal College of Psychiatrists allows free access to the online full-text version of its three journals ('British Journal of Psychiatry', 'Psychiatric Bulletin' and 'Advances in Psychiatric Treatment') to 75 different developing countries.

 

SARA - Scholarly Articles Research Alerting

A special email service designed to deliver tables of contents for any Taylor & Francis, Carfax, Routledge, Spon Press, Martin Dunitz or Psychology Press journal. This service is completely free of charge, all you need to do is register.

 

Science and Technology Sources on the Internet

A good descriptive inventory of databases that produce lists of citations to scientific literature, and which are freely accessible. In addition to the major free databases such as UnCover, Agricola, Medline, etc. it also includes searchable databases from learned societies, government agencies, electronic journal publishers, and various discussion groups-all freely accessible.

 

SciELO - Scientific Electronic Library Online

The objective of the site is to implement an electronic virtual library, providing full access to a collection of serial titles, a collection of issues from individual serial titles, as well as to the full text of articles. The access to both serial titles and articles is available via indexes and search forms.

 

TerraLib

TerraLib is a GIS classes and functions library, available from the Internet as open source, allowing a collaborative environment and its use for the development of multiple GIS tools. Its main aim is to enable the development of a new generation of GIS applications, based on the technological advances on spatial databases.

 

TOXNET

A cluster of databases on toxicology, hazardous chemicals, and related areas with free to access abstracts plus links to a range of related NLM sites.

 

UNESCO

The UNESCO catalog lists over 100,000 UNESCO documents and provides access to the full text.

 

Water Resources Abstracts

Compiled from several sources for USGS abstracts on the subject of water resources since 1977, plus some earlier abstracts. The method of submitting and collecting abstracts was not foolproof and, therefore, this is not a complete set. The information you find here should be augmented with other methods of search such as Water Research Abstracts

 

Water Research Abstracts

Collection of international water research compiled by the Water Resources Scientific Information Center (WRSIC) of the USGS. The research abstracted in this database covers a wide variety of topics; time period from 1967 to October, 1993. This database contains over 265,000 abstracts and citations. Enough information is given in each citation so that the user can locate titles of interest.

 

World Development Sources (World Bank)

World Development Sources (WDS) is a web based text search and retrieval system which contains a collection of over 6,000 World Bank reports most of which are scanned and are available in imaged format, which you can access via a web browser and search through a multi-field search engine. These include Project appraisal reports, Economic and Sector Works, Evaluation reports, studies and working papers.

Vũ Văn Thường (Sưu tầm)

Publish: 1/24/2013 Views: 44882
Các bài khác
Tokyo Olympics live stream