Tin tức - Sự kiện

70 NĂM SẮC LỆNH LƯU CHIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lastest update: 2/17/2016

70 NĂM SẮC LỆNH LƯU CHIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. Biên niên các sự kiện lưu chiểu Việt Nam

1. Ngày 29 tháng 11 năm 1917 Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut ký Nghị định thành lập Nha lưu trữ và Thư viện Trung ương Đông Dương, trụ sở tại phố Borgnis Debordes (ngày nay là 31 phố Tràng Thi, Hà Nội), bổ nhiệm Paul Boudet làm Giám đốc Thư viện Trung ương Đông Dương.

2. Năm 1922 ra đời Nghị định thực hiện chế độ lưu chiểu văn hoá phẩm trên toàn Đông Dương, Sở Lưu chiểu được thành lập. Sở có nhiệm vụ thu nhận sách, báo, tạp chí, bản đồ được xuất bản trên toàn cõi Đông Dương.

3. Năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 18-SL ngày 31-01-1946 đặt thể lệ lưu chiểu văn hóa phẩm ở Việt nam ; Sắc lệnh qui định các nhà xuất bản, nhà in phải nộp lưu chiểu cho Quốc gia Thư viện.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ non trẻ ra đời dưới sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên hành trình cách mạng với bộn bề công việc nhưng Người vẫn không quên một đất nước cần tàng trữ văn hóa phẩm để làm giàu cho nền văn hóa dân tộc và điều đó đã được Người khẳng định “Coi trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc. Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân” và quan tâm đến sự nghiệp thư viện Việt Nam. ( Nguyễn Đình Bắc  Khoa Triết học - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

Xét rằng việc tàng trữ văn hóa phẩm là một việc cần thiết cho quốc gia về phương diện văn hóa”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số 18-SL ngày 31-01-1946 đặt nền tảng pháp lý cho việc lưu chiểu văn hóa phẩm Việt Nam.

Đến nay tròn 70 năm Sắc lệnh lưu chiểu ra đời, công tác sưu tầm, gìn giữ và phát huy các  văn hóa phẩm của dân tộc vẫn trường tồn theo thời gian và luôn đồng hành cùng thư viện trong mọi thời đại.

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=724

                                                                    Hải Vân sưu tầm, tuyển chon

Publish: 2/17/2016 Views: 1218
Các bài khác