Phòng học nhóm

* Địa điểm: Phòng 109, 110, 402

 Cán bộ phụ trách: Hoàng Chi Mai, liên hệ tại phòng 101

* Địa điểm: Phòng 203

 Cán bộ phụ trách: Ma Thị Mùi, liên hệ tại phòng 203