Phòng đọc tự chọn

1.Phòng đọc báo, tạp chí.

- Địa điểm: Phòng 203

- Số lượng chỗ ngồi:      40 chỗ.

- Số lượng cán bộ:         01 người

2.Phòng đọc tài liệu tham khảo, tài liệu tra cứu.

- Địa điểm: Phòng 302

- Số lượng chỗ ngồi:      50 chỗ.

- Số lượng cán bộ:         02 người

- Số lượng tài liệu:        14.059 cuốn.

Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc những tài liệu cần thiết để đọc tại chỗ với hình thức tự chọn.

       Tổ chức tài liệu: Sắp xếp tài liệu theo các chuyên ngành khoa học.