Dịch vụ đa phương tiện

DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm:                             Phòng 404, 405.

- Số lượng cán bộ:                02 cán bộ

- Số lượng thiết bị:                80 máy tính online, tivi, catssette....

- Dữ liệu điện tử:      

            * Băng Video:                        87 băng.

            * Băng cattssette:                  157 băng.

            * Đĩa CD:                                1.259 đĩa.

            * Cơ sở dữ liệu thư mục: 101.000 biểu ghi (sách, tạp chí, luận án, luận văn, đề tài NCKH, bài trích tạp chí).

            * Tạp chí điện tử:

                        + Tạp chí khoa học giáo dục Anh - Mỹ (1983-2007).

                        + Tạp chí tiếng Việt.

                        + Đề tài NCKH cấp Bộ và Nhà nước (1984-2008).

                        + Tạp chí điện tử trực tuyến của Viện Vật lý Mỹ IOP.

                        + Tạp chí điện tử trực tuyến của Hội Hóa học Hoàng gia Anh RSC

                        + Cơ sở dữ liệu điện tử ProQuest Education (Chủ đề Giáo dục)

                        + Cơ sở dữ liệu điện tử Springer (Chủ đề về Giáo dục, Toán học và thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật máy tính và công nghệ)

                        + Cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử APS (Chủ đề về Vật lý)

                        + Cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử ACS (Chủ đề về Hóa học)

                        + Cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử ACM (Chủ đề về Kỹ thuật máy tính và công nghệ)

            * Phần mềm học tiếng Anh.

- Nhiệm vụ: Tổ chức, lưu trữ, bảo quản và phục vụ tài liệu điện tử và miễn phí truy cập Internet và các thiết bị đa phương tiện.