Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngoài Ban Giám đốc, Trung tâm có 04 phòng chức năng chính:

-         Phòng Nghiệp vụ.

-         Phòng Đọc.

-         Phòng Mượn.

-         Phòng Tin học.

1. Phòng Nghiệp vụ: Thực hiện việc nghiên cứu thu thập, chọn lựa, bổ sung, xử lý tài liệu và xây dựng các hệ thống tra cứu tìm tin truyền thống và hiện đại. Ngoài ra, đây là nơi tiến hành làm thủ tục cần thiết cho bạn đọc khi mới nhập học như: Xây dựng hồ sơ bạn đọc của Trung tâm, làm thủ tục nhận và thanh toán tiền cược sách của sinh viên khi nhập học và trước khi tốt nghiệp ra trường, xử lý các vi phạm nội quy của bạn đọc và thanh toán ra trường cho bạn đọc.  Phòng Nghiệp vụ được bố trí tại các phòng 103, 104 - tầng 1 của Trung tâm.

2. Phòng Đọc: Là nơi tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và cung cấp cho bạn đọc những tài liệu cần thiết để đọc tại chỗ với các phòng đọc sách (kho đóng, kho mở - phòng 301, 302 - tầng 3), phòng đọc báo, tạp chí, luận án, luận văn (kho đóng – phòng 401, tầng 4) và phòng đọc báo, tạp chí (kho mở - phòng 203 - tầng 2) của Trung tâm.

3. Phòng Mượn: Là nơi tổ chức, lưu trữ, bảo quản tài liệu và phục vụ cho bạn đọc mượn tài liệu về nhà theo thời gian quy định với 2 phòng: phòng Mượn giáo trình (phòng 101 - tầng 1) và phòng Mượn tham khảo (phòng 201 - tầng 2) của Trung tâm.

4. Phòng Tin học: Phục vụ bạn đọc sử dụng, khai thác Internet và hệ thống thiết bị đa phương tiện với nguồn tài liệu điện tử, được bố trí tại phòng 402, 403, 404, 405 - tầng 4 của Trung tâm.